Odstąpienie od umowy

..........................................                                                                                                 ....................................., dn. ...................................
..........................................
..........................................
(imię i nazwisko konsumenta)
                                                                                                                                         .............................................................
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         .............................................................
                                                                                                                                         .............................................................
                                                                                                                                                 (nazwa i adres przedsiębiorstwa)
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… 
                                                 
                                                                                                                                          ..............................   
          podpis konsumenta 
        
pixel